Jak na získání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz

Tak jsme si v předcházejících článcích ukázali, jak se seznámit se střelbou, dotkli se krátce i výběru zbraně nebo zbraní, což by mělo čtenáři umožnit udělat si obrázek o tom, jak se v oboru zorientovat a na kolik celý ten „špás“ minimálně vyjde. Tím se dostáváme k činnosti, která z vás udělá střelce „úředně uznané“, tedy k získání zbrojního průkazu. Pro popis vaší cesty k získání zbrojního průkazu jsem volil trochu netradiční, avšak dle mne logickou cestu, kdy se odvolám na předpisy a zákony krok po kroku tak, jak by měl zájemce postupovat.

K získání zbrojního průkazu musíme splnit jisté podmínky definované zákonem o zbraních a dalšími právními předpisy – zejména ohledně státní příslušnosti, věku, spolehlivosti, bezúhonnosti a zdravotního stavu se mohou vyskytnout problémy. S věkem nic nenaděláme, pokud nemůžeme využít níže zmíněných výjimek, ale to se časem spraví samo :-) A až si ujasníme, zda tyto podmínky splňujeme, můžeme začít uvažovat o zkoušce Odborné způsobilosti. Ještě před tím ale uvedeme, jaké „druhy“ skupin zbrojních průkazů dle zákona existují.

Podobně jako u řidičského, i u zbrojního průkazu existují písmeny značené skupiny. Dle zákona 119/2002 to jsou:

§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin
a) A – ke sběratelským účelům,

b) B – ke sportovním účelům,

c) C – k loveckým účelům,

d) D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,

e) E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo

f) F – k provádění pyrotechnického průzkumu.

Ohledně státní příslušnosti platí:

§ 18 zák.119/2002n

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:
a) má místo pobytu na území České republiky,

b) dosáhla předepsaného věku (§ 19),

c) je způsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá (§ 20),

e) je odborně způsobilá (§ 21 a 21a),

f) je bezúhonná (§ 22),

g) je spolehlivá (§ 23) a

h) je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o zbrojní průkaz skupiny C.

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec 6), který není

a) občanem členského státu,

b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a) 11a), kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,

d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky 11b), nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 11c),

e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo

f) osobou, které byl na území České republiky udělen azyl,
i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Věková hranice:
Zde mluví zákon o zbraních , předpis 119/2002 n, jasně:
§ 19
Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D, E nebo F lze vydat jen osobě starší 21 let.

(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva.

(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě, a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

Z toho vyplývá, že pokud si pořídí někdo z.p. před svým 21 rokem, bude si muset celou proceduru zopakovat, bude-li chtít v budoucnu nosit zbraň pro osobní ochranu a tudíž získat skupinu „E“.

Bezúhonnost:
§ 22 (zákon o zbraních,předpis 119/2002 novelizovaný,platný od 1.2.2009)

Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na zločinném spolčení, obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,

c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,
1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného 11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu 11f), nebo

d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.

(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů 12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu 13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen 13a).

Pro posuzování spolehlivosti platí:

§ 23 (zákon o zbraních,předpis 119/2002 n, platný od 1.2.2009)
Spolehlivost fyzické osoby
(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,
a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo

c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku
1. na úseku zbraní a střeliva,
2. na úseku používání výbušnin,
3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
4. na úseku obrany České republiky,
5. proti veřejnému pořádku,
6. proti občanskému soužití,
7. proti majetku, nebo
8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin.

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c). Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

Zdá se to trochu podivné, že zde zdůrazňuji spolehlivost a bezúhonnost,vždyť držení a nošení zbraně je především o odpovědnosti a řádném životě člověka, ale jak říká jedna moje sousedka: „Za života se stane ledacos, po smrti už nic…“ a bylo by nepříjemné, kdyby člověk až po absolvování celé procedury získání z.p. zjistil nějaký zádrhel, takže zapátrejte prosím v paměti po svých hříšcích z mládí 

Zdravotní způsobilost:
§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D a F je povinen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu.

(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je povinen též informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.

(4) Každý lékař, který zjistí nebo nabude důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3.

(5) V případech uvedených v odstavci 3 je držitel zbrojního průkazu povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a podrobit se před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se držitel zbrojního průkazu k vyšetření dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Pokud se držitel zbrojního průkazu k vyšetření nedostaví, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.

(6) Požadavky na zdravotní způsobilost podle odstavce 1, druhy prohlídek, jejich obsah, obsah lékařského posudku a dobu jeho platnosti, dále určení nemocí, vad a stavů, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou, stanoví prováděcí právní předpis.

Také co se zdravotní způsobilosti týče, je dobré ověřit si ji dříve, než vykonáme odbornou zkoušku. Ale: potvrzení o zdravotní způsobilosti platí jen tři měsíce od svého vydání. Zde možná budou mít problém lidé, kteří svého obvodního lékaře delší dobu nemají, nebo jej pravidelně nenavštěvují. Proto doporučuji prostudovat si vyhlášku a zejména její přílohu:

V příloze k vyhlášce MZ 493/2002 Sb.  jsou diagnózy rozděleny takto:

Příloha 1 – ČÁST I
Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin A a B
Oddíl 1 – Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost
1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace),
3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy.
Oddíl 2 – Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost
1. postencefalitický syndrom,
2. poruchy duševní a poruchy chování:
a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze.
Poznámka: Posouzení eventuální způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno posouzením psychiatra i psychologa
b) afektivní poruchy (poruchy nálady),
c) závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,
d) poruchy osobnosti a chování,
e) závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,
f) poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti:
fa) poruchy pozornosti u déle trvající zátěže,
fb) poruchy psychomotoriky,
fc) poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování,
fd) poruchy emocí: – sklon k patickým úzkostným reakcím, – nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita či nezvládané sebedestruktivní sklony, – explozivita, impulzivita aj.,
fe) poruchy sociálního přizpůsobení: – sklon k přestupování norem, předpisů a zákonů, – opakující se konflikty s autoritami, – sklon k vyvolávání konfliktů s druhými aj.,
ff) poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné a psychické možnosti (například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon riskovat a předvádět se aj.),
fg) narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních situací a důsledků vlastního jednání,
3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
4. snížená úroveň intelektu,
5. epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok nebo stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu,
6. nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem ke sběratelským a sportovním účelům.

Pro skupiny z. p. „C,D,E,F“ platí:

Příloha 1 – ČÁST II
Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin C, D, E a F
Oddíl 1 – Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost
1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,
2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),
3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,
4. mentální retardace,
5. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,
6. extrapyramidové a pohybové poruchy,
7. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,
8. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,
9. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,
10. poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,
11. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.
Oddíl 2 – Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost
1. postencefalitický syndrom,
2. poruchy duševní a poruchy chování – viz část I oddíl 2 položka 2,
3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,
4. snížená úroveň intelektu,
5. nemoci nervové soustavy:
a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,
b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem: – onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení, – polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,
c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,
6. nemoci oka a očních adnex:
a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem,
b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle oddílu 1, přičemž jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,
7. nemoci ucha a bradavkového výběžku:
a) nedoslýchavost,
b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem. Poznámka: Ve sporných případech je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,
8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.

Jsou to právě podmínky zdravotní způsobilosti, kde můžeme velmi často „narazit“, zejména pokud jsme u lékaře registrováni jen krátce a on dobře nezná naši anamnézu. Nejčastěji to řeší požadavkem na psychologické vyšetření, má na to právo, ovšem měl by nám zdůvodnit proč, zejména když to je lékař, ke kterému chodíme celý život. Pokud jste ale zdravotní nezmaři, kteří se zaregistrovali u lékaře před x lety a od té doby neměli ani chřipku, takže si vás ani matně nepamatuje, asi psychologovi neujdete.
Vzhledem k platnosti vyšetření jen tři měsíce bude asi nejlepší si s lékařem promluvit, popřípadě nechat napsat žádost o vyšetření, složit zkoušku odborné způsobilosti a ve stejné době už mít lékařské záležitosti natolik „vyběhány“, že se složením zkoušky můžete dokončit i je. Uvědomte si, že v případě neúspěchu u zkoušky vám může lékařské vyšetření do doby, než ji složíte, znovu pozbýt platnosti,viz níže.

Takže pasivní podmínky máme splněny: jsme zdraví, bezúhonní a spolehliví, prostě  schopní (někteří z nás i úplně všeho, já vím). A v rámci věku jsme se rozhodli pro vhodné skupiny zbrojníno průkazu. Pokud vám bylo 21 let a nechcete se činností okolo zbraní živit, třeba stát se prodavačem v oboru nebo pracovat v bezpečnostní službě a podobně, doporučuji vám skupiny „A,B,E“. Pokud chcete i skupinu „C“, musíte nejdříve získat lovecký lístek. Skupina „D“, která je pro výkon povolání, bohužel vyžaduje opakování lékařské prohlídky po 30 měsících od jeho získání a tedy náklady navíc. Mimo zájem tohoto článku pak je skupina „F“ která se týká pyrotechniky a podobně, i s odstavci zákona to uvedu níže…

Závěr korunuje dílo, říká se a závěrem našeho snažení bude zkouška odborné způsobilosti. Na rozdíl od dřívějších časů musíme ze zákona dělat zkoušky podle svého trvalého bydliště. Přihlášku dostaneme na „našem“ inspektorátu a to včetně určení data, kdy  bude složena. Znovu zdůrazňuji, že v případě neúspěchu nám může propadnout osvědčení o zdravotní způsobilosti, proto je dobré jeho získání načasovat na dobu po složení zkoušky. Nechme opět mluvit zákon:

§ 21

Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny A až E

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.

(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16 odst. 2).

(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost
a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b) zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,

c) nauky o zbraních a střelivu a

d) zdravotnického minima.

(5) Praktická část zkoušky se skládá ze
a) zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a

b) střelby na pevný cíl.

(6) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(7) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 6 nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.

(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

(9) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E a výši odměny zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21a) nás až tolik nezajímá, ale uvádím ho taky:
§ 21a
Odborná způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupiny F

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F prokazuje odbornou způsobilost před komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených ministerstvem, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.

(2) Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

(3) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu
a ústního pohovoru a žadatel při ní osvědčuje znalost

a) tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,

b) předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami,

c) nauky o munici, výbušninách a detekční technice a

d) zdravotnického minima.

(4) Praktická část zkoušky se skládá z
a) identifikace a stanovení míry nebezpečnosti nevybuchlé munice a výbušniny a jejich detekce,

b) zajišťování místa nálezu nevybuchlé munice a výbušniny,

c) bezpečné manipulace s nevybuchlou municí a výbušninou a

d) likvidace munice a výbušnin.

(5) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny F přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se  ministerstva, které podané přihlášky eviduje podle data doručení a žadateli oznámí termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(6) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se ke zkoušce znovu přihlásit za podmínek podle odstavce 5, nejdříve však po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

(7) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence skupiny K.

(8) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu činnosti, která spočívá v pyrotechnickém průzkumu, v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě oprávněna k výkonu obdobné činnosti, může ministerstvo požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 11d).

Co se týče teoretické i praktické části zkoušky:

Nejdříve se skládá teoretická část, která má 30 otázek ohodnocených celkem 79 body. Pro skupinu „A“ je minimum 67 bodů, „B“ a „C“ je podmíněno 71 body a „D“, popřípadě “E“, získáme s minimálně 74 body. Otázky i odpovědi najdete v sekci download našeho magazínu.

Poté následuje praktická část. Tam prokazujeme znalost bezpečné manipulace se zbraní – schopnost zacházet bezpečně se zbraní, tj. bezpečné zjištění je-li nabitá, znalost rozborky a sborky při čištění a manipulace před střelbou i při střelbě. Zde je dobré při přípravě využít zkušenějších kolegů, nebo si zaplatit kurz. Důraz je kladen na manipulaci, neboť požadavky na přesnost a rychlost při střelbě jsou opravdu (velmi moudře), nízké. Možná nebudete spokojeni, že složení zkoušky odborné způsobilosti příliš odbývám, ale o té by se dalo psát a psát donekonečna a stejně by se to nevyrovnalo kurzu nebo praktické ukázce. Proto jsem ostatně volil způsob „komentování“ vybraných částí zákona.
Po úspěšném složení zkoušky získáme od zkušebního komisaře rok platící osvědčení o zkoušce a tedy máme rok na to, abychom si na příslušném inspektorátě vyřídili vydání zbrojního průkazu.
Tím  jsme splnili v podstatě  krok za krokem vše, co po nás zákon požaduje, a můžeme si zažádat o vydání zbrojního průkazu.

O vydání zbrojního průkazu uvádí zákon :
§ 17
(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být:

a) osobní údaje a

b) údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit
a) posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, (dále jen „zdravotní způsobilost“),

b) doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo nebo provádět pyrotechnický průzkum, jedná-li se o vydání zbrojního průkazu skupiny F, (dále jen „odborná způsobilost“)
a

c) 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen „fotografie“).

(3) Jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, je žadatel povinen také předložit platný lovecký lístek.

(4) Pokud se žadatel o vydání zbrojního průkazu v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože mu jej tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného (§ 22), nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého (§ 23).

(5) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a tlumočníků.

(6) Posudek podle odstavce 2 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší než 1 rok a doklad podle odstavců 4 a 5 nesmí být starší než 6 měsíců ke dni podání žádosti.

(7) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22.

Pokud splníme všechny požadavky, je vydání zbrojního průkazu nárokové. Tedy: máme na něj právo, včetně skupiny “E“. Což není zdaleka ve všech zemích EU i mimo ni obvyklé, spíše naopak. Jedinou výjimkou jsou občané jiných států a lidé žijící delší dobu mimo naše území, pro něž platí ustanovení čl.3 § 18 . Pro obyvatele členských států EU ještě platí čl.5 § 17, po jehož splnění je pro něj vydání zbrojního průkazu také nárokovým.
Pokud jste četli pozorně, všimli jste si, že mluvíme o skupinách zbrojních průkazů. Ještě bych chtěl méně pozorné čtenáře zákona upozornit, že skupiny zbrojních průkazů neodpovídají kategoriím zbraní podle tohoto zákona, i když i ty jsou značeny písmeny. Zkušenější se možná pousmějí, ale mnozí adepti  jsou zmateni a to může vést k chybám třeba při rozhodování, jaké skupiny zdravotních průkazů si pořídit.
A protože o peníze, jak víme, jde až na prvním místě, chtěl bych se ještě dotknout otázky “Co za to“. Za zkoušku náleží komisaři odměna 300kč + zaplatíte střelnici, munici a zapůjčení zbraní. Za skupinu zbrojního průkazu na inspektorátě dáte při vystavení zbrojního průkazu 500kč, za lékaře podle požadovaných vyšetření 500 až asi 3000 kč. Pokud si zaplatíte kurz,  tak ještě náklady na něj a ty jsou individuální podle jeho rozsahu a místních cen. V zásadě počítejme s částkou kolem 5000 kč, která se může navýšit, ale i klesnout až o 50%.

Uff, snad jsem na nic nezapomněl, rámcově tu máte vše, co považuji za nezbytné. Já sám jsem dělal zkoušky ještě před platností 119/2002  a nerad bych vás mystifikoval. O tom, jakou cestou se můžete  dát po získání zbrjního průkazu dále, bude pojednávat článek, který jsem zatím pracovně nazval: Přijďte si zaLOSit, který  by se měl do měsíce objevit na stránkách tohoto magazínu.

  • diskuze k článku na fóru
  • Be Sociable, Share!
    Označeno v Pro začátečníky Označeno s: ,

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    *